საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის წესდება


დამტკიცებულია საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა

და აუდიტორთა ფედერაციის წევრთა საერთო კრების ოქმი N1

ქ. თბილისი 2018 წ. 26 მაისი 

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა

და აუდიტორთა ფედერაცია

რეგისტრირებული კავშირი

წ ე ს დ ე ბ ა

(2018 წლის რედაქცია) 

#1. ზოგადი დებულებები

  • "საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია" რეგისტრირებული კავშირი (შემდგომში - „ფედერაცია“) წარმოადგენს საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის ბაზაზე შექმნილ არაკომერციულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ წესდების შესაბამისად...

დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge