საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის შიდა ნორმატიული ბაზა


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციიის წესდება

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის შრომის შინაგანაწესი

შიდა პოლიტიკა და მენეჯერული პროცედურები

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის თანამშრომელთა ფუნქციები

ბუღალტრის თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ბაფის შრომითი ხელშეკრულება

დებულება ბაფის კომიტეტების შესახებ

საწევრო კომიტეტის დებულება

ბაფის დებულება წევრობის შესახებ

ანათლების კომიტეტის დებულება

პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტები

განათლების საერთაშორისო სტანდარტები:

გსს- 1   გსს- 2    გსს- 3    გსს- 4    გსს- 5    გსს- 6    გსს- 7    გსს- 8

მთავარი ბუღალტერის საკვალიფიკაციო სტატუსით სერტიფიცირების დებულება

პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების შესახებ  დებულება

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა

დებულება საგამოცდო კომისიის შესახებ

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის კომიტეტის დებულება

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების  ხარისხის კონტროლის სისტემის დიაგნოსტიკური ანგარიშის მომზადების წესი

ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის დებულება 

ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესი

სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტის დებულება

ბაფის თარგმნის პოლიტიკა და პროცედურები

საგადასახადო კომიტეტის დებულება

სარევიზიო კომისიის დებულება

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge