საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsასს 220 (გადასინჯული)


ასს 220 (გადასინჯული)

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის მართვა

IAASB შეიმუშავებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს ყველა პროფესიონალი ბუღალტრისთვის სტან­დარტების შემუშავების კომპლექსური პროცედურული პროცესის მეშვეობით, რომელიც  ითვალისწინებს საზოგადო­ების ინტერესების საზედა­მხედველო საბჭოსა და აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთა­შორისო საერ­თაშორისო სტანდარტების საბჭოს კონსულტანტ-მრჩეველთა ჯგუფის მონა­წილეობას, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ინტერესების გათვალის­წინებას აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB მიერ გამოცემულ სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო მითი­თებებში. ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია® (IFAC®)  უზრუნველყოფს საბჭოს საქმიანობის მხარდაჭერას და დახმარებას.

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge