საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანგრძობითი განათლება


განგრძობითი განათლების ელექტრონული მასალები - 2023

 

1. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

2. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4. პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

5. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს დებულებისა და საბჭოს მიერ
საჩივრის განხილვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 8
ივნისის №188 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

7. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

8. „განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9. „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში
ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10. ,,აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ მოკვლევის ჩატარების წესის განსაზღვრის
თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2022 წლის 15 ნოემბრის №ნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11. „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12
ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12. პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო
ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და
ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის
დამტკიცების თაობაზე

13. კლიენტად აყვანის პროცედურა

14. ციფრული ბანკის ლიცენზირების პროცესის გზამკვლევი

15. ციფრული ბანკის ლიცენზირების პრინციპები

16. აუდიტის ხარისხის შემოწმების შედეგები. ნ სვანაძე

17. აუდიტის ხარისხის შემოწმების შედეგები

18. აუდიტის ხარისხის შემოწმების შედეგები_სავაჭრო მოთხოვნები_პრეზენტაცია

19. აუდიტის ხარისხის შემოწმების შედეგები_შემოსავლები_პრეზენტაცია

20. ბასს  8 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები

21. ბასს 16 - ძირითადი საშუალებები

22. გაეროს წესდების 39-45 მუხლები

23. განმარტებითი ბარათი

24. დანართი 1

25. დანართი 2

26. ეთიკის კოდექსი - პრაქტიკაზე დაფუძნებული; (ტესტი)

27. ელექტრონული კომერციის შესახებ

28. ეროვნული ბანკის შესახებ

29. ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია

30. საგადასახადო ცვლილებები.09.2022-09.2023

31. საკანომდებლო სიახლეები

32. სპეციფიკური საკითხები – ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

33. ფასს 3 - საწარმოთა გაერთიანება

34. ფასს 7 - ფინანსური ინსტრუმენტები განმარტებითი შენიშვნები

35.ბასს 24 - დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge