საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის შესახებ


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი)
 
ბაფი არის რეგისტრირებული კავშირი (არასამთავრობო, არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია). იგი შეიქმნა 1998 წლის 5 მაისს.  ბაფი მიჩნეულია საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის (დაფუძნდა 1996 წლის 17 დეკემბერს)სამართალმემკვიდრედ.       
ფედერაციის წევრები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები. ფიზიკური პირების წევრობა ორსაფეხურიანია (ასოცირებული და ნამდვილი წევრი).  2017 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, ბაფის წევრია 7775 ფიზიკური პირი და 103 აუდიტორული კომპანია. 
ბაფი “ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის  შესახებ” საქართველოს კანონის 29.06. 2012 წელი) საფუძველზე, არის აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია და არეგულირებს კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის სფეროს.
 
ბაფის ინიციატივითა და უშუალო მონაწილეობით, 1997-2015 წლებში: 
 
 მიღებულ იქნა კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და  ანგარიშგების რეგულირების შესახებ"    
 საქართველოში დამკვიდრდა პროფესიული თვითრეგულირება; 
 დაფუძნდა პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი (სასწავლო ცენტრი);
 ჩამოყალიბდა სპეციალისტთა გადამზადებისა და განგრძობითი სწავლების სისტემა და დამკვიდრდა პროფესიული სერტიფიცირება; 
 ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები აღიარებულ იქნა    საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებად; 
 პერიოდულად (2 წელიწადში ერთხელ) ითარგმნებოდა და გამოიცემოდა ბუღალტრული აღრიცხვისა (ფინანსური ანგარიშგების) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები. მზადდებოდა და გამოიცემოდა  მათი პრაქტიკაში გამოყენებისათვის საჭირო ლიტერატურა;
 მომზადდა და გამოიცა მცირე ბიზნესის ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული სტანდარტები და არაკომერციული იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტი, რომლებიც დამტკიცებულია ნორმატიული აქტების სახით;
 პერიოდულად გამოიცემოდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები;
 ითარგმნა და გამოიცა მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები.
 
ბაფი არის ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი 2000 წლიდან.
 
 ბაფის  ორგანიზაციული სტრუქტურა: 
 
საერთო კრება–გამგეობა–აღმასრულებელი დირექცია – ფილიალები -კომიტეტები.   გამგეობა შედგება  12 წევრისაგან. 
ადმინისტრაციული პერსონალი. ბაფის სათავო და რეგიონალური ოფისების საქმიანობის მართვას ემსახურება 44 თანამშრომელი  (მათ შორის, 16 სათავო ოფისში). 
 
რეგიონალური და  რაიონული ფილიალები.
 
 ბაფს აქვს 9 ფილიალი, მათ შორის: 5 რეგიონალური (აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის, იმერეთის, კახეთის) და 4 რაიონული (ფოთის, ხაშურის, გორის, რუსთავის) ფილიალი.  
 
ბაფში ფუნქციონირებს შემდეგი კომიტეტები:
  • სტანდარტების კომიტეტი;
  • განათლების კომიტეტი;
  • ეთიკის და დისციპლინარული კომიტეტი;
  • საწევრო კომიტეტი;
  • საგადასახადო კომიტეტი;
  • აუდიტორული საქმიანობის რეგულირების კომიტეტი.
 
 
ბაფის მომსახურების სახეები და ფორმები:
 
ბაფი მომსახურებას ეწევა კერძო ბიზნესში.  მომსახურება, ძირითადში, მოიცავს: მეთოდური და პრაქტიკული სახელმძღვანელო ლიტერატურის შექმნას; წერილობით და ზეპირ კონსულტაციებს _ ფინანსური აღრიცხვა_ანგარიშგების, მენეჯერული აღრიცხვის, აუდიტის, საგადასახადო და ბიზნეს–სამართლის სფეროში; სხვადასხვა სახის ტრენინგებსა და პროფესიულ სერტიფიცირებას.   ბაფის ტრენინგებისა და სერტიფიცირების ძირითადი სახეებია: პროფესიონალი ბუღალტრის (აუდიტორის) საკვალიფიკაციო პროგრამა; სერტიფიცირებულ მთავარ ბუღალტერთა საკვალიფიკაციო პროგრამა; განგრძობითი სწავლების პროგრამა. 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge