საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანგრძობითი განათლება


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის 25 ოქტომბრის N704 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის  2017 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2017

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2018 წლის 31 აგვისტოს N 406 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის  2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2018

განგრძობითი განათლების პროგრამა ემყარება იმ პრინციპს, რომ ყოველი პროფესიონალი ბუღალტრის მოვალეობაა, შეინარჩუნოს და განავითაროს პროფესიული კომპეტენტურობა, რომელიც აუცილებელია კლიენტების, დამქირავებლებისა და სხვა ინფორმაციის მომხმარებელთა ფართო წრისათვის, მაღალი ხარისხის მომსახურების გასაწევად, რაც თავის მხრივ, საზოგადოების ინტერესის დაცვის უზრუნველსაყოფად აკონტროლებს პროფესიონალი ბუღალტრების პროფესიული კომპეტენტურობის შენარჩუნებასა და განვითარების გაგრძელებას.


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge