საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაწევრო გადასახდელები


 

საწევროს გადასახდელის ოდენობა

ბაფის ყველა წევრი იღებს ვალდებულებას ყოველწლიური საწევრო შენატანის გადახდაზე.

საწევრო შენატანის გადახდა არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა წევრობის შესანარჩუნებლად.

ბაფის გამგეობის მიერ დადგენილია წლიური საწევრო შენატანების შემდეგი ოდენობა:

  • ბაფში გაწევრება/პროგრამაში პირველადი რეგისტრაცია - 20 ლარი;
  • ასოცირებული (არაკანდიდატი) წევრების წლიური საწევრო -24 (თვეში 2 ლ.) ლარი;
  • ასოცირებული/სერტიფიცირების კანდიდატი წევრების წლიური საწევრო -84 (თვეში 7ლ.) ლარი;
  • პროფესიონალი ბუღალტრები/არაუდიტორი ნამდვილი წევრების წლიური საწევრო - 84 (თვეში 7ლ.) ლარი;
  • პროფესიონალი ბუღალტრები/აუდიტორების წლიური საწევრო - 144 (თვეში 12 ლ.) ლარი

ერთი წლის საწევროს გადაუხდელობის შემთხვევაში მოხდება წევრობის შეჩერება.

კორპორაციული საწევრო გადასახდელი 

500,000 ლარამდე შემოსავალზე – 1000 ლარი (ფიქსირებული ტარიფი) ყველა კომპანიისათვის, შემოსავლების მიუხედავად;

500,000 ლარის ზემოთ, 1,000 ლარს დამატებული500 ათას ლარზე მეტი თანხის 0.15%,

მაგრამ არაუმეტეს 12,000 ლარისა.

კომპანიის შემოსავლებში იგულისხმება აუდიტორული საქმიანობიდან (ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი + სხვა აუდიტორული საქმიანობა) მიღებული შემოსავლები, რომელიც  სარას-ის საიტიდან იქნება აღებული.

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge