საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors







კორპორაციული წევრების საყურადღებოდ! IFAC-ის გამოკითხვა


http://ifac.global-smp-survey-2015-mb.sgizmo.com/s3/?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=79373338cc-SMP_Survey_Open_to_MBs_REMINDER2_11_14_1511_4_2015&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-79373338cc-80289461

კითხვარზე წარმოდგენის შექმნისა და თქვენი დახმარების მიზნით, ბაფ-მა გადაწყვიტა ვებგვერდის მეშვეობით ქართულ ენაზეც მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია.

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის გლობალური გამოკითხვა -  მცირე და საშუალო აუდიტური ფირმები

ეს გამოკითხვა განკუთვნილია მცირე და საშუალო პროფესიული  ფირმებისთვის, რომელთა დამკვეთები უპირატესად  მცირე და საშუალო საწარმოები არიან. გამოკითხვის მიზანია ამ სექტორის უმთავრესი პრობლემების მიმოხილვა და მნიშვნელოვანი ტენდენციებისა და ცვლილებების გამოვლენა. გამოკითხვა  ბსფ-სა და  მის წევრებს დაეხმარება იმის გარკვევაში, რა პრობლემების წინაშე დგანან მცირე და საშუალო აუდიტური ფირმები და მცირე და საშუალო საწარმოები საერთაშორისო მასშტაბით და რა პერსპექტივები იშლება მათ წინაშე და საბოლოო ჯამში, ზემოაღნიშნული კლიენტურის ჯგუფის მომსახურების დონის ამაღლებაში.

2014 წელს გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო რესპონდენტების რეკორდულმა რაოდენობამ - 5000-ზე მეტმა რესპონდენტმა (იხ. 2014 წლის ანგარიში: http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-global-smp-survey-2014-results ). თქვენს მონაწილეობას (როგორც ამ სფეროს სპეციალისტის) ფასდაუდებელი მნიშვნელობა აქვს ბსფ-თვის, რადაგან ეს დაგვეხმარება იმ გლობალური ცვლილებების გამოვლენასა და თვალ-ყურის დევნებაში, რომლებიც შეეხეო მცირე და საშუალო ფირმებს. მიმდინარე წელს კითხვარში შეტანილია ახალი საკითხები, რომლებიც ეხება ქსელთან, ასოციაციასთან ან რაიმე სხვა სახის კავშირთან/ალიანსთან გაერთიანების უპირატესობებს ან პოტენციურ უპირატესობებს, იმ საერთაშორისო საქმიანობას, რომელსაც ასრულებენ თქვენი მცირე და საშუალო საწარმო- დამკვეთები, ასევე მცირე და საშუალო საწარმო დამკვეთების რაოდენობას, რომლებსაც თქვენი ფირმა უწევს მომსახუ­რებას.

კითხვარი მოიცავს 10 ძირითად და 5 დემოგრაფიულ შეკითხვას. კითხვარის შევსებას 10 წუთიც არ დასჭირდება. კითხვარის ბოლოს, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი სახელი და გვარი და ელფოსტის მისამართი, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია გამოკითხვის შედეგების შესახებ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთი პასუხი კონფიდენციალური ინფორმაციაა და არ მოგეწოდებათ.

უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს: რამდენიმე ვარიანტიდან ერთი პასუხი უნდა შეარჩიოთ. აუცილებელია, ყველა კითხვას უპასუხოთ.

თქვენი ბიზნესის ეფექტიანობის მაჩვნებლები და სავარაუდო პერსპექტივები:

 1. როგორ შეიცვალა თქვენი პროფესიული შემოსავალი 2015 წელს წინა წელთან შედარებით მომსახურების შემდეგ სფეროებში? კომენტარების გრაფაში მიუთითეთ შემოსავლების დონის ცვლილების ძირითადი მიზეზები.

 

მნიშვნელო­ვ­ნად
შემცირდა

უმნიშვნე­ლოდ შემცირდა

იმავე დო­ნეზე დარჩა

უმნიშ­ვნელოდ გაიზარდა

მნიშვნე­ლოვნად გაიზარდა

მომსახურება არ შესრულებულა

საბუღალტრო მომსახურება, ფი­ნან­სური ინფორმაციის კომპი­ლაცია და სხვა არა­მარ­წმუნებელი მომსახურება

 

 

 

 

 

 

საგადასახადო მომსახურება

 

 

 

 

 

 

საკონსულტაციო მომსახურება

 

 

 

 

 

 

აუდიტი და სხვა მარწმუნებელი მომსახურება

 

 

 

 

 

 

კომენტარები:

 

 

 

 

 

 

 

 1. თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება თქვენი პროფესიული შემოსავალი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით მომსააურების შემდეგ სფეროებში?

 

 

მნიშვნელო­ვ­ნად შემ­ცირ­დება

უმნიშვნე­ლოდ შე­მცირდება

იმავე დო­ნე­ზე და­რჩება

უმნიშ­ვ­ნელოდ გაიზრდე-ბა

მნიშვნე­ლოვნად გაიზრდე-ბა

მომსახურე­ბა არ შეს­რულებულა

საბუღალტრო მომსახურება, ფი­ნან­სური ინფორმაციის კომპი­ლაცია და სხვა არა­მარ­წმუნებელი მომსახურება

 

 

 

 

 

 

საგადასახადო მომსახურება

 

 

 

 

 

 

საკონსულტაციო მომსახურება

 

 

 

 

 

 

აუდიტი და სხვა მარწმუნებელი მომსახურება

 

 

 

 

 

 

კომენტარები:

 

 

 

 

 

 

 

 1. კიდევ რა სახის საკონსულტაციო მომსახურება გასწია თქვენმა ფირმამ 2015 წელს ისეთი ტრადიციული მომსახურების სახეობების გარდა, როგორიცაა, აუდიტი, საბუღალტრო მომსახურება და საგადასახადო მომსახურება? შეარჩიეთ ყველა მისაღები ვარიანტი.
 • პოლიტიკა და პროცედურები ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში/შესაბამისობა შრომით კანონმდებლობასთან (თანამშრომელთა მიღება და განთავისუფლება, შრომითი ხელშეკრულებები, სადეკრეტო შვებულების/ბიულეტენების ანგარიშსწორება, მომუშავეთა წახალისების სტრუქტურა)
 • კორპორაციული კლიენტების საკონსულტაციო მომსახურება (შერწყმა, იურიდიული მომსახურება, სხვადასხვა სახის შეფასებები, კომპლექსური დოკუმენტური შემოწმება, დაფინანსება)
 • სამართალმემკვიდრეობითობის დაგეგმვა/კონტროლის გადაცემა
 • საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამები/პენსიაზე გასვლის წესი (სახელმწიფო, კორპორაციული, ინდივიდუალური პენსიები)
 • ბიზნესის განვითარება (სტრატეგია, მარკეტინგი, შედარებითი ანალიზი, ბიუჯეტების შედგენა)
 • ბიზნესის ანალიზი (მონაცემების გარდაქმნა ბიზნესის ანალიზის მიზნებისთვის)
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურება (სისტემის ტექმომსახურება/ უსაფრთხოება, კომპიუტერული კონტროლი/ქსელური მონიტორინგი, მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის შერჩევა და დანერგვა)
 • ანგარიშგების შედგენასთან დაკავშირებული გაფართოებული მომსახურება (ინტეგრირებული ანგარიშგება, ანგარიშგება მდგრადი განვითარების სფეროში, ანგარიშგება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში)
 • კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა - შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობა/გარემოს დაცვის კანონმდებლობა
 • საგადასახადო დაგეგმვა;
 • მმართველობითი აღრიცხვა (დაგეგმვა, წარმოება, რისკების მართვა);
 • არც ერთი ვარიანტი
 • სხვა (მიუთითეთ)

 

თქვენი მცირე და საშუალო ფირმა

 1. რა დონეზე აწყდება თქვენი ფირმა ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებიდან თითოეულს?

 

საერთოდ არა

უმნიშვნე-ლოდ

ზომიე-რად

სერიოზული პრობლემაა

ძალიან სერიოზული პრობლემაა

ახალი დამკვეთების მოზიდვა

 

 

 

 

 

არსებული დამკვეთების შენარჩუნება

 

 

 

 

 

განიცდის ზეწოლას ანაზღაურების დონეების შემცირების შედეგად

 

 

 

 

 

ფულადი სახსრებისა და ვადაგადაცილებული საზღაურის მართვა

 

 

 

 

 

დანახარჯების ზრდა

 

 

 

 

 

 სამართალმემკვიდრეობითობის დაგეგმვა

 

 

 

 

 

 

 1. რა დონეზე აწყდება თქვენი ფირმა ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებიდან თითოეულს?

 

საერთოდ არა

უმნიშვნელოდ

ზომიერად

სერიოზული პრობლემაა

ძალიან სერიოზული პრობლემაა

ბალანსის დაცვა თანამშრომელთა მუშაობასა და პირად ცხოვრებას შორის

 

 

 

 

 

ახალი თანამშრომლების მოზიდვა და არსებულის შენარჩუნება

 

 

 

 

 

დიფერენციაცია კონკურენციის პირობებში

 

 

 

 

 

შესაბამისობა ტექნიკური პროგრესის დონესთან

 

 

 

 

 

ახალი ნორმატიული მოთხოვნებისა და სტანდარტების დაცვა

 

 

 

 

 

მომსახურების გაწევა დამკვეთებისთვის, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე აწარმოებენ საქმიანობას

 

 

 

 

 

 

 1. რა დონეზე იმოქმედებს თქვენს ფირმაზე ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან თითოეული, მომდევნო ხუთ წელიწადში?

 

ძალიან უმნიშვნელოდ

უმნიშვნე-ლოდ

ზომიერად

მაღალ  დონეზე

ძალიან მაღალ დონეზე

გლობალიზაცია

 

 

 

 

 

ტექნიკური პროგრესი

 

 

 

 

 

ნორმატიულ-სამართლებრივი  გარემო

 

 

 

 

 

ახალი დამკვეთების მოთხოვ­ნი­ლებებთან ადაპტირების შე­საძ­ლებლობა

 

 

 

 

 

შერწყმა, შთანთქმა და გაერ­თი­ანება საბუღალტრო მომსა­ხურების გაწევის სფეროში

 

 

 

 

 

კონკურენცია (სხვა ფირმებთან ან სპეციალისტებთან)

 

 

 

 

 

პოლიტიკური არასტაბილურობა

 

 

 

 

 

სანდოობისა და საიმედოობის შეფასების დონე

 

 

 

 

 

 

 1. შედის თუ არა თქვენი ფირმა სხვა ბუღალტრულ ფირმებთან ერთად ქსელში, ასოციაციაში ან ალიანსში?
 • დიახ, ქსელში
 • დიახ, ასოციაციაში
 • დიახ, ალიანსში
 • არა, მაგრამ განვიხილავთ გაერთიანების შესაძლებლობას
 • არა

          რა უპირატესობები (ან პოტენციური უპირატესობები აქვს ქსელში, ასოციაციაში ან ალიანსში გაერთიანებას? შეარჩიეთ ყველა მისაღები ვარიანტი.

 • ბრენდინგი და მარკეტინგი
 • მიმზიდველობა საერთაშორისო დამკვეთებისთვის
 • დამკვეთების შენარჩუნება მათი ბიზნესის და/ან საოპერაციო საქმიანობის ზრდა-გაფართოებისას
 • ახალი დამკვეთების მოზიდვა
 • დამკვეთების მომსახურების პაკეტის გაფართოება
 • ტრენინგები, კონფერენციები და სემინარები
 • ტექნიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობა მართვის სფეროში (საერთო მეთოდოლოგია, პროგრამული უზრუნველყოფა, ტექნიკური სახელმძღვანელოები)
 • ფართო შესაძლებლობები ქსელის და ა.შ. წევრობის გამო
 • რისკების მართვისა და ხარისხის კონტროლის სფეროს შემოწმება
 • მიმზიდველობა ახალი და არსებული თანამშრომლებისთვის
 • სხვა (გთხოვთ მიუთითოთ)

 

თქვენი მცირე და საშუალო საწარმო-დამკვეთები

 

 1. რა დონეზე აწყდებიან თქვენი მცირე და საშუალო დამკვეთები ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებიდან თითოეულს?

 

 

საერთოდ არა

უმნიშვნელოდ

ზომიე-რად

სერიოზული პრობლემაა

ძალიან სერიოზული პრობლემაა

კონკურენცია

 

 

 

 

 

დანახარჯების ზრდა

 

 

 

 

 

ეკონომიკური არასტაბულურობა

 

 

 

 

 

ფინანსური პრობლემე­ბის/სირთუ­ლეების გამომწვევი მიზეზები

 

 

 

 

 

ახალი თანამშრომლების მოზიდვა და არსებულის შენარჩუნება

 

 

 

 

 

 

 1.  რა დონეზე აწყდებიან თქვენი მცირე და საშუალო დამკვეთები ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებიდან თითოეულს?

 

 

საერთოდ არა

უმნიშვნელოდ

ზომიერად

სერიოზული პრობლემაა

ძალიან სერიოზული პრობლემაა

ნორმატიული მოთხოვნების დაცვა

 

 

 

 

 

შესაბამისობა ტექნიკური პროგრესის დონესთან

 

 

 

 

 

ფინანსური დანაშაულები

 

 

 

 

 

სხვა (გთხოვთ მიუთითოთ)

 

 

 

 

 

 

 1. რა სახის საერთაშორისო საქმიანობაში მონაწილეობენ თქვენი მცირე და საშუალო საწარმო-დამკვეთები? შეარჩიეთ ყველა მისაღები ვარიანტი.
 • საქონლის ან მომსახურების იმპორტი ან ექსპორტი
 • გარიგებები უცხოურ ვალუტაში (მაგალითად, სესხები უცხოურ ბანკებში ან უცხოურ ვალუტაში )
 • ბიზნესის ინფრასტრუქტურის ან საოპერაციო საქმიანობის ნაწილი ხორციელდება ერთ ან რამდენიმე უცხოურ ქვეყანაში (მაგალითად,  წარმომადგენლობა უცხოეთში)
 • საერთაშორისო აქტივების ფლობა
 • უცხოური მესაკუთრეები ან ინვესტორები
 • ერთობლივი საწარმოები ან საქმიანობა უცხოურ კომპანიებთან ერთად
 • სხვა (გთხოვთ მიუთითოთ)

 

 1. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მცირე და საშუალო საწარმო-დამკვეთების დაახლოებითი რაოდენობა
 2.  საშუალოდ რამდენად გაიზარდა თქვენი მცირე და საშუალო საწარმო-დამკვეთების შემოსავლები 2015 წელს წინა წელთან შედარებით?
 • მნიშვნელოვნად შემცირდა
 • შემცირდა უმნიშვნელოდ
 • იმავე დონეზე დარჩა
 • უმნიშვნელოდ გაიზარდა
 • მნიშვნელოვნად გაიზარდა
 • ვერ გიპასუხებთ

 

დემოგრაფიული მონაცემები

 

 1. რომელ ქვეყანაში მდებარეობს თქვენი ფირმა?     გთხოვთ შეარჩიოთ
 2. თქვენი ფირმის ზომა:
 • ინდივიდუალური პრაქტიკოსი სპეციალისტი
 • 2-5 პარტნიორი და სხვა თანამშრომლები
 • 6-10 პარტნიორი და სხვა თანამშრომლები
 • 11-20 პარტნიორი და სხვა თანამშრომლები
 • 21 ან მეტი პარტნიორი და სხვა თანამშრომლები

 

 1. დაკავებული თანამდებობა
 • პარტნიორი
 • დირექტორი
 • უფროსი მენეჯერი
 • მენეჯერი
 • სხვა (გთხოვთ მიუთითოთ)
 1. თქვენი სქესი
 2.   თქვენი ასაკი
 • 25 წელზე ნაკლები
 • 25-35 წელი
 • 36-45 წელი
 • 46-55 წელი
 • 56-65 წელი
 • 65 წელზე მეტი
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge