საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის შიდა ნორმატიული ბაზა


ბაფის ადმინისტრაციული შიდა ნორმატიული ბაზა

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

პერსონალის მართვა და თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ბაფის პერსონალის შერჩევისა და მიღების წესები

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციიის წესდება

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის შრომის შინაგანაწესი

შიდა პოლიტიკა და მენეჯერული პროცედურები

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის თანამშრომელთა ფუნქციები

განგრძობითი განათლების შიდა პოლიტიკა, სისტემები და პროცედურები

პერსონალური მონაცემების დამუშავების და დაცვის პოლიტიკა

შრომის უსაფრთხოება

სარევიზიო კომისიის დებულება

ბაფის საკონსულტაციო საბჭოს დებულება

 

ბაფის კომიტეტების დებულებები და ნორმატიული დოკუმენტები

დებულება ბაფის კომიტეტების შესახებ

საწევრო კომიტეტის დებულება

დებულება ბაფის წევრობასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და პროცედურების  შესახებ

განათლების კომიტეტის დებულება

განათლების საერთაშორისო სტანდარტები:

გსს- 1   გსს- 2    გსს- 3    გსს- 4    გსს- 5    გსს- 6    გსს- 7    გსს- 8

მთავარი ბუღალტრის სერტიფიცირების დებულება

ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების  დებულება

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (განახლებული)

დებულება საგამოცდო კომისიის შესახებ

აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის კომიტეტის დებულება

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების  ხარისხის კონტროლის სისტემის დიაგნოსტიკური ანგარიშის მომზადების წესი

ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის დებულება 

ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესი

სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტის დებულება

საგადასახადო კომიტეტის დებულება

პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში ჩათვლების სახელმძღვანელო პრინციპები

სერტიფიცირების კანდიდატთა ჩათვლებისა  და აღიარების საკითხების განმხილველი  კომისიის სახელმძღვანელო პრინციპები

სერტიფიცირების კანდიდატთა განათლების დამადასტურებელიდოკუმენტების განმხილველი  კომისიის 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge