საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and AuditorsIFAC-ის რჩევები აუდიტორებს


ეს ბროშურა განკუთვნილია პრაქტიკოსების დასახმარებლად გარკვეული ტიპის მომსახუ­რების გაწევასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმისთვის არაა გამიზნული, რომ შეცვალოს საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება დამკვეთებთან ურთიერთობის დროს. პრაქტიკოსმა ეს ბროშურა უნდა გამოიყენოს სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნ­ს­ჯი­სა და თი­თო­ე­უ­ლი კო­ნ­კ­რე­ტუ­ლი მომსახურებისთვის (გარიგებისთვის) და­მა­ხა­სია­თებელი ფა­ქ­ტე­ბი­სა და გა­რე­მო­ე­ბე­ბ­ის გა­თ­ვა­ლი­ს­წი­ნე­ბ­ით. IFAC  (ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია) თა­ვ­ის თა­ვ­ზე არ იღ­ებს არ­ა­ნა­ირ პა­სუ­ხი­ს­მ­გე­ბ­ლო­ბ­ას, ან ვა­ლ­დე­ბუ­ლე­ბ­ას იმ შედეგზე, რო­მე­ლ­იც შე­ი­ძ­ლე­ბა გამოიწვიოს, პი­რ­და­პ­ირ ან არ­ა­პი­რ­და­პ­ირ, ამ ბროშურის გა­მო­ყე­ნე­ბ­ამ.

This brochure is designed to assist practitioners with the communication of certain services but it is not intended to be a substitute for referring to the international standards when communicating with clients. A practitioner should utilize this brochure in light of their professional judgment and the facts and circumstances involved in each particular engagement. IFAC disclaims any responsibility or liability that may occur directly or indirectly, as a consequence of the use and application of this brochure.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge