საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsაუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის წესი


ბაფის წევრი აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების საყურადღებოდ. გამოქვეყნდა აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის წესი. გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი:

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება 

აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებულ ფიზიკურ პირთა სარეგისტრაციო განაცხადი

აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებულ იურიდიულ პირთა სარეგისტრაციო განაცხადი

ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესი

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge