საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა


საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა

 ქ. ვენა 2017 წლის 30-31 მაისი

 

2017 წლის 30-31 მაისს ვენაში  STAREPP-ის (აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში) პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარე, ბატონი რევაზ ძაძამია და ბაფის განათლების კოორდინატორი, ქალბატონი მარინა რევაზიშვილი.

STAREP მსოფლიო ბანკის პროგრამაა, რომელიც 2013 წლის 1 ოქტომბერს ამოქმედდა  ექვს ქვეყანაში: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. პროგრამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში კორპორაციული ანგარიშგებისათვის ეფექტური ინსტიტუციონალური საფუძვლებისა და გამჭვირვალე გარემოს დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

ღონისძიების პირველი დღე დაეთმო მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტების დონის შენარჩენებისათვის სტრატეგიის შემუშავებისა და დანერგვის საკითხებს. აღნიშნულ ღონისძიებაზე ყურადღება გამახვილდა ასევე  განათლების საერთაშორისო სტანდარტებში სწავლის შედეგებზე ორიენტირებული მიდგომის გამოყენებაზე - მისი გამოყენების სარგებლიანობასა და დანერგვის გზებზე.

ღონისძიების ფარგლებში, მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებს დამსწრე საზოგადოებისათვის პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული გამოცდილების გაზიარების საშუალება მიეცათ.

ფორუმის მეორე დღე დაეთმო მცირე და საშუალო საწარმოებსა და  მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებს. მასში მონაწილება მიიღო ცენტრალური აზიის, სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპის 20 ქვეყნის ბუღალტრული აღრიცხვის რეგიონალური და ეროვნული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. განხილულ იქნა დღესდღეობით არსებული გამოწვევები და ამ გამოწვევებზე ოპტიმალური რეაგირების გზები.

შეხვედრის მსვლელობისას პრეზენტაციით წარდგნენ ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი (IFAC) და კომიტეტის წევრები და წარმოადგინეს საერთაშორისო ფირმების კვლევის შედეგად ფორმირებული რეკომენდაციები მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებისათვის. მათ ისაუბრეს, ერთი მხრივ, ტექნოლოგიების როლსა და, მეორე მხრივ, აუდიტორული მომსახურების პარალელურად, სხვა, უფრო მრავალფეროვანი საკონსულტაციო მომსახურებების შემოღების მნიშვნელობაზე მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმების განვითარებისათვის. ასევე, ყურადღება გამახვილდა ეთიკის კოდექსის მნიშვნელობაზე, ვინაიდან სწორედ ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფს კლიენტებში ნდობის ფაქტორის აღმოცენებას. აღნიშნული რეკომენდაციები ფირმებს  დაეხმარება არსებული კლიენტების შენარჩუნებასა და ახალი კლიენტების მოზიდვაში.

  

პო­ლო­ნე­თის ბუ­ღალ­ტერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის 110 წლის­თა­ვი

ქ. ვარ­შა­ვა 6-7 ივ­ნი­სი

მიმ­დი­ნა­რე წლის 6-7 ივ­ნისს პო­ლო­ნე­თის დე­და­ქა­ლაქ ვარ­შა­ვა­ში გა­ი­­მარ­თა კონ­გ­რე­სი, რო­მე­ლიც ეძღ­ვ­ნებო­და პო­ლო­ნე­თის ბუ­ღალ­ტერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის 110 წლის­თავს.

 სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ პო­ლო­ნე­თის ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტოს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე სტუმ­რე­ბი მსოფ­ლიო ბან­კი­დან, ბუ­ღალ­ტერ­თა მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ი­დან (IFAC), წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი გერ­მა­ნი­ის, ეს­ტო­ნე­თის, ლიტ­ვის, ეს­ტო­ნე­თის, უკ­რა­ი­ნის, სერ­ბი­ის, რუ­მი­ნე­თისა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრო­ფე­სი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­დან.

 სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პროფესიონალ ბუ­ღალ­ტერ­თა და აუდი­ტორ­თა ფე­დე­რა­ცი­ას კონ­გ­რეს­ზე წარ­მო­ად­გენ­და ბაფ­ის გამ­გე­ო­ბის წევ­რი, ბატონი ნო­დარ ება­ნო­ი­ძე.

კონ­გ­რე­სის მიმ­დი­ნა­რე­ობის პე­რი­ოდ­ში ცენ­ტ­რა­ლუ­რი და აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პის 8 ქვეყ­ნის (სა­ქარ­თ­ვე­ლო, უკ­რა­ი­ნა, რუ­მი­ნე­თი, ლატ­ვი­ა, ლიტ­ვა ეს­ტო­ნე­თი, სერ­ბია და პო­ლო­ნე­თი) პრო­ფე­სი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მი­ერ ხე­ლი მო­ე­წე­რა მე­მუ­რან­დუმს ურ­თი­ერ­თ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის შე­სა­ხებ.

 კონ­გ­რე­სის ფარ­გ­ლებ­ში გა­ი­მარ­თა თე­მა­ტუ­რი კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი იყო უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან  და ასო­ცი­ა­ცი­ის რე­გი­ო­ნულ ფი­ლი­ა­ლებ­თან ერ­თად. კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მოხ­სე­ნე­ბებ­ში წარ­მოდ­გე­ნილ იქ­ნა ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი პრო­ფე­სი­ის ფარ­თო მი­მო­ხილ­ვა და მიღ­წე­ვე­ბი, ასე­ვე  ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიცხ­ვის, რო­გორც მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და პრაქ­ტი­კის შე­სა­ხებ.

კონ­გ­რეს­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პროფესიონალ ბუ­ღალ­ტერ­თა და აუდი­ტორ­თა ფე­დე­რა­ცი­ას გა­და­ე­ცა ჯილ­დო, პო­ლო­ნე­თის ბუ­ღალ­ტერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ას­თან 20-წლი­ა­ნი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბი­სა და მე­გობ­რო­ბის ნიშ­ნად.

 

ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვის, ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუდი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის
სამ­სა­ხუ­რის მი­ერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი სე­მი­ნა­რი

 

21-22 ივ­ნისს  სას­ტუმ­რო „ბილ­ტ­მორ­ში“ მსოფ­ლიო ბან­კის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის რე­ფორ­მის ცენ­ტ­რი­სა (CFRR) და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­როს ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვის, ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუდი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის მი­ერ, STAREP პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი სე­მი­ნა­რი ჩა­ტარ­და თე­მა­ზე: „ე­როვ­ნუ­ლი ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვის სფე­რო­ში გა­ნათ­ლე­ბის გა­საძ­ლი­ე­რებ­ლად“.

აუდი­ტი­სა და ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა აღ­მო­სავ­ლე­თის პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის ქვეყ­ნებ­ში (STAREP) წარ­მო­ად­გენს მსოფ­ლიო ბან­კის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის რე­ფორ­მის ცენ­ტ­რის (CFRR) რე­გი­ო­ნულ პროგ­რა­მას. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პროგ­რა­მის მი­ზა­ნია გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლე  პო­ლი­ტი­კის მქო­ნე გა­რე­მოს და ეფექ­ტუ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი ჩარ­ჩოს შექ­მ­ნა კორ­პო­რა­ცი­უ­ლი ან­გა­რიშ­გე­ბის­თ­ვის ევ­რო­კავ­ში­რის აღ­მო­სავ­ლე­თის პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის ქვეყ­ნებ­ში: სომ­ხეთ­ში, აზერ­ბა­ი­ჯან­ში, ბე­ლა­რუს­ში, მოლ­დო­ვა­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და უკ­რა­ი­ნა­ში. STAREPP-ის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვი­სა და აუდი­ტის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის (Edu­CoP) წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ერ­თად  მუ­შა­ო­ბენ პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მო­დერ­ნი­ზა­ცი­ა­სა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ბუ­ღალ­ტერ­თა და აუდი­ტორ­თა შემ­დ­გომ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე.

სე­მი­ნა­რის მი­ზანს წარ­მო­ად­გენ­და რე­გი­ო­ნულ დო­ნე­ზე დაგ­რო­ვი­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი­სა და პრო­ფე­სი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­სათ­ვის. სე­მი­ნა­რი ასე­ვე მიზ­ნად ისა­ხავ­და მომ­დევ­ნო სა­მოქ­მე­დო გეგ­მის გან­საზღ­ვ­რას ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი და აუდი­ტო­რუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მო­დერ­ნი­ზა­ცი­ის­თ­ვის უნი­ვერ­სი­ტე­ტსა და პრო­ფე­სი­ულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში. სე­მი­ნა­რის ფარ­გ­ლებ­ში გან­ხი­ლულ იქ­ნა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მიღ­წე­უ­ლი პროგ­რე­სი და  პრო­ფე­სი­უ­ლი  გა­ნათ­ლე­ბის სტან­დარ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი. მო­ნა­წი­ლე­ებს გა­მოც­დი­ლე­ბის  გა­ზი­ა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცათ, რაც უაღ­რე­სად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად.

სე­მი­ნარს ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ მსოფ­ლიო ბან­კის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის რე­ფორ­მის ცენ­ტ­რის (CFRR), სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­როს ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვის, ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუდი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის, უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი­სა და აუდი­ტორ­თა და ბუ­ღალ­ტერ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

სე­მი­ნა­რის მიმდინარეობისას დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე პრე­ზენ­ტა­ცი­ით წარ­დ­გ­ნენ მსოფ­ლიო ბან­კის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის რე­ფორ­მის ცენ­ტ­რის (CFRR) ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­როს ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვის, ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუდი­ტის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხუ­რის, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი და­ეთ­მო ისე­თი მნიშ­ნე­ლო­ვა­ნი თე­მე­ბის მი­მო­ხილ­ვას, რო­გო­რი­ცაა გა­ნათ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბი, პრო­ფე­სი­უ­ლი სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა და გან­გ­რ­ძო­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბა, ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი აღ­რიცხ­ვის, ან­გა­რიშ­გე­ბი­სა და აუდი­ტის ახა­ლი კა­ნო­ნით გან­საზღ­ვ­რუ­ლი რე­ფორ­მის ბო­ლოდ­რო­ინ­დე­ლი ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი, სამ­სა­ხუ­რის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სტან­დარ­ტე­ბი­სა და წე­სე­ბის პრო­ექ­ტე­ბი და სხვ.

სემინარში ბაფიდან მონაწილეობდნენ: გამგეობის თავმჯდომარე, ბატონი რევაზ ძაძამია; აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონი ლავრენტი ჭუმბურიძე; განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, ბატონი კონსტანტინე დათიაშვილი და განათლების კოორდინატორი, ქალბატონი მარინა რევაზიშვილი.

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge