საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსრული სასერტიფიკაციო პროგრამა


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებულია „ბაფის სერტიფიცირებული ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა“ (სარეგისტრაციო ნომერი  SARAS-IPD- 0001). სასერტიფიკაციო პროგრამასა და საგამოცდო პროცესებთან დაკავშირებული  ინფორმაცია განთავსებულია ჩვენ ვებგვერდზე:  

Baf.ge/განათლება და სერტიფიცირება“ /„სრული სასერტიფიკაციო  პროგრამა“ - „სრული სასერტიფიკაციო  პროგრამის საგამოცდო პროცესი“.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge