საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsაუდიტური კომპანიებისთვის


ინფორმაცია ბაფის წევრი აუდიტური კომპანიებისთვის

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული (ბრძანება №ნ-132017)  განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად:

სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია, ყოველ წელს გაიაროს, სულ მცირე, შემოწმებადი 30-საათიანი განგრძობითი  განათლება. განგრძობითი განათლების პროცესს უზრუნველყოფენ პროფესიული ორგანიზაციები.

 პროფესიული ორგანიზაციები ვალდებული არიან, მონიტორინგი გაუწიონ თავიანთი წევრ სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა განგრძობით განათლებას.

სტანტარტით გათვალისწინებულია აუდიტორულ ფირმაში გავლილი სასწავლო ღონისძიებების ჩათვლა:

მუხლი 12. აუდიტორულ ფირმაში გავლილი სასწავლო ღონისძიებების ჩათვლა

  1. პირი განგრძობითი განათლების მოთხოვნის შესრულების დადასტურებისათვის უფლებამოსილია პროფესიულ ორგანიზაციას წარუდგინოს დამსაქმებელ აუდიტორულ ფირმაში შესაბამისი სასწავლო ღონისძიებების გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია (სწავლის ერთეული (საათი), სასწავლო ღონისძიების დასახელება, ნომერი და შინაარსი).
  2. პროფესიული ორგანიზაცია, უფლებამოსილია ჩაუთვალოს სერტიფიცირებულ ბუღალტერს სამუშაო ადგილზე (აუდიტორული ფირმის პოლიტიკის ფარგლებში) გავლილი სასწავლო ღონისძიებების (ტრენინგის, სემინარის, ელექტრონული სწავლების და ა.შ) შესაბამისი სწავლის ერთეული (საათი) განგრძობითი განათლების მოთხოვნის შესრულებად.
  3. სასწავლო ღონისძიებების პოლიტიკა და პროცედურები აუდიტორული ფირმის შიდა კონტროლის სისტემის შემადგენელი ნაწილია და შესაბამისად უნდა იყოს დოკუმენტირებული.

განათლების სტანდარტის ზემოაღნიშნული მოთხოვნების გათვალისწინებით გთხოვთ   მიმდინარე წლის 15 ოქტომბრამდე  უზრუნველყოთ:

  1. კომპანიის განგრძობითი სასწავლო ღონისძიებების პოლიტიკისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა;
  2. აუდიტორულ ფირმაში 2018 წელს დაგეგმილი განგრძობითი განათლების სტანდარტის მე-16 მუხლის შესაბამისი სასწავლო ღონისძიებების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის (თემატიკა, სწავლის ერთეული (საათი), სასწავლო ღონისძიების დასახელება, ნომერი და შინაარსი) წარმოდგენა;
  3. კომპანიის განგრძობითი სასწავლო პროგრამა,როგორც მინიმუმი, უნდა მოიცავდეს ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებული ბაფის 2018 წლის განგრძობითი პროგრამის თემატიკასა და საათების რაოდენობას ან:
  4. კომპანიაში დასაქმებული სერტიფიცირებული პირების მონაწილეობა ბაფის 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამაში, რომელიც მიმდინარეობს 21 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 25 დეკემბრამდე. ინფორმაცია პროგრამის თემატიკის, გრაფიკისა და ჯგუფებში რეგისტრაციის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე:

baf.ge -განათლება და სერტიფიცირება- განგრძობითი განათლება

 ბაფის განათლების კომიტეტი

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge