საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsქართული ბიზნესსამართალი


პროფესიული სერტიფიცირების კანდიდატთა საყურადღებოდ!

1. ქართული ბიზნესსამართალის სილაბუსი იხილეთ ბმულზე- http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=52&artid=51

 2. ბაფის ვებგვერდზე არსებულ სახელმძღვანელოს დაემატება რამოდენიმე საკითხი:

  -  ლიზინგის ხელშეკრულება - სამოქალაქო კოდექსის 576-ე - 580-ე მუხლები (თავისი პრიმებით). კოდექსის ნახვა          შეიძლება ბმულზე - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?publication=105

  -   ინკოტერმსი 2010 - მისი ნახვა შეიძლება ინტერნეტში, ასევე თანდართულ სლაიდებში.

 -    ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონის ნახვა შესაძლებელია ბმულზე - https://matsne.gov.ge/document/view/3311504?publication=7

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge