საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 1


ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი

მსოფლიო ბანკის დახმარებით ითარგმნა ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა. პროფესიონალი ბუღალტრები ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე რთული რეალური ცხოვრე­ბისეული პრობლემების წინაშე, რომელთა გადაწყვეტა არც თუ ისე მარტივია. ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ბესსს) მიერ შემუშავებული პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (კოდექსი) (გადასინჯული) პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის ადგენს ქცევის სახელმძღვა­ნელო  პრინციპებს და ეხმარება მათ თავიანთი პასუხისმგებლობის შესრუ­ლებაში - იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ, ყველაზე სენსიტიურ სიტუაციებშიც კი.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge