საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsმცირე და საშუალო აუდიტორული/ბუღალტრული ფირმების კოვიდის გამოწვევსთან გამკლავება


მცირე და საშუალო აუდიტორული/ბუღალტრული ფირმების კოვიდის გამოწვევსთან გამკლავება

https://worldbankgroup-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/yzhang15_worldbank_org/Documents/Kudo%20Recording/Katya/WB%20Audit%20Practices%2005-29-2020%20GRG.mp4?csf=1&web=1&e=LTpwIQ

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge