საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsასს 315 (გადასინჯული 2019 წელს)


ასს 315 (გადასინჯული 2019 წელსდა ასს 315-ით (გადასინჯული 2019 წელს) გამოწვეული სხვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შესწორებები

IAASB შეიმუშავებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს ყველა პროფესიონალი ბუღალტრისთვის სტან­დარტების შემუშავების კომპლექსური პროცედურული პროცესის მეშვეობით, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადო­ების ინტერესების საზედა­მხედველო საბჭოსა და აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთა­შორისო საერ­თაშორისო სტანდარტების საბჭოს კონსულტანტ-მრჩეველთა ჯგუფის მონა­წილეობას, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ინტერესების გათვალის­წინებას აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB მიერ გამოცემულ სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო მითი­თებებში. ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია® (IFAC®) უზრუნველყოფს საბჭოს საქმიანობის მხარდაჭერას და დახმარებას.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge