საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის საერთო (27-ე) კრების მოკლე მიმოხილვა და არჩევნების შედეგები


ბაფის საერთო (27-ე) კრების მოკლე მიმოხილვა და არჩევნების შედეგები

2022 წლის 24 დეკემბერს ონლაინ ფორმატში, პროგრამა „ზუმის“ გამოყენებით, გაიმართა საქართველოს პროფესიონალ  ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) საერთო კრება. კრებას ესწრებოდა 281 დელეგატი და მოწვეული სტუმრები. კრება გახსნა გამგეობის თავმჯდომარემ, ქალბატონმა რუსუდან ჟორჟოლიანმა.

კრებას თავმჯდომარეობდა რუსუდან ჯორჟოლიანი, მდივანი - შორენა გამიაშვილი.

დელეგატებმა კენჭი უყარეს და დაამტკიცეს საერთო კრების დღის წესრიგი.

დღის წესრიგის დამტკიცების შემდეგ, ბაფის საანგარიშო პერიოდის საქმიანობის შესახებ, ანგარიში წარმოადგინა გამგეობის თავმჯდომარემ, ქალბატონმა რუსუდან ჟორჟოლიანმა (ანგარიში გამოქვეყნებულია ბაფის ვებგვერდზე  „საქმიანობის ანგარიშები“).

ბაფის გამგეობის, კომიტეტებისა და აღმასრულებელი სტრუქტურის მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობის  შემოწმების შედეგების შესახებ მოხსენებით წარსდგა სარევიზიო კომისიის წევრი ხათუნა ბარბაქაძე (ანგარიში გამოქვეყნებულია ბაფის ვებგვერდზე „საქმიანობის ანგარიშები“).

ბაფის გამგეობის და სარევიზიო კომისიის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების ირგვლივ კრების მონაწილეებმა  გამოთქვეს მოსაზრებები და გამართეს დისკუსია.

საერთო კრებამ კენჭი უყარა (კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 199 დელეგატმა) და დადებითად შეაფასა საანგარიშგებო პერიოდში ბაფის  საქმიანობა (დადებითი - 156, დამაკმაყოფილებელი - 42, უარყოფითი - 1).

დამსახურებული წევრების დაჯილდოვება. დამკვიდრებული ტრადიციის შესაბამისად, საერთო კრებამ პროფესიაში გაწეული ღვაწლისათვის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა ბაფის წევრები:

 1. დარეჯან შენგელია, მარიამ ყარსიმაშვილი, ქეთევან ქემხაძე, ნანა ნადირაშვილი, ნელი ღვინჯილია, ნონა გობეჩია, ანზორ ჯიჯეიშვილი, გოჩა ხარჩილავა - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის დაარსებიდან აქტიური წევრობის, მისი საქმიანობის პოპულარიზაციისა და პროფესიის პრაქტიკულ განვითარებაში   შეტანილი წვლილისათვის
 2. მარინა გეთია, ლიანა პისარევა - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის დაარსებიდან ნაყოფიერი თანამშრომლობის, ბაფის საქმიანობის პოპულარიზაციისა და კადრების გადამზადების სფეროში   შეტანილი წვლილისათვის
 3. გიორგი ცერცვაძე - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის დაარსებიდან აქტიური წევრობისა და მისი საქმიანობის ჯანსაღი ოპონირებით პროფესიის განვითარებაში   შეტანილი წვლილისათვის

წესდებაში ცვლილებების პროექტი

განსახილველი პროექტის შესახებ მოკლე მიმოხილვა გააკეთა კრების თავმჯდომარემ  და ხაზი გაუსვა, რომ ცვლილებების პროექტი  მომზადებულია „პროფესიული ორგანიზაციების მართვის საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელოს“ დებულებების გათვალისწინებით. გამგეობის სხდომებიდან არაერთი მიეძღვნა ბაფის მმართველობის სრულყოფის საკითხებს, სადაც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელია ცვლილებების განხორციელება ბაფის მოქმედ წესდებაში. ცვლილებების პროექტი გამოქვეყნებული იყო ფართო განხილვისათვის და წარმოდგენილია შემოსული წინადადებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს: 1. ცვლილებას გამგეობის წევრების არჩევის წესში და 2. ცვლილებებს რედაქციული სრულყოფისა და საკანონმდებლო სიახლეებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

პროექტის ცვლილებებზე მსჯელობის შემდეგ, თავმჯდომარემ დელეგატებს სთხოვა მოსაზრება დაეფიქსირებინათ: როგორ ეყარათ კენჭი შემოთავაზებული ცვლილებებისათვის - ერთიანად, თუ მუხლობრივად. გამოცხადდა ფარული კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილებდა 239 დელეგატი, პროექტის ერთიანად კენჭისყრას მხარი დაუჭირა: - 195; მუხლობრივად -44.

მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, კენჭი უყარეს წესდებაში შესატან ერთიან ცვლილებებს, რომელშიც მონაწილეობდა 240 დელეგატი, საიდანაც: ცვლილებებს მხარი დაუჭირა -208; არ ვეთანხმები -12; თავი შეიკავა -20.  .

კრების თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი: თანახმა ხართ თუ არა, გამგეობის შემადგენლობა არჩეულ იქნას მიღებული ცვლილებებით?

საკითხის კენჭისყრაში მონაწილებდა 248 დელეგატი. კენჭისყრას შედეგები: ვეთანხმები - 225; არ ვეთანხმები -10; თავი შეიკავა -13; 

გამგეობის თავმჯდომარის და გამგეობის წევრების არჩევნები. საერთო კრებამ  ბაფის გამგეობის თავმჯდომარედ აირჩია რუსუდან ჟორჟოლიანი. კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 261 -მა დელეგატმა (მომხრე-248; წინააღმდეგი - 3; თავი შეიკავა -10).

რადგან ბაფის წესდებით, გამგეობის წევრების რაოდენობა განსაზღვრულია არაუმეტეს 12  წევრით  და მათ შორის ერთი არის გამგეობის თავმჯდომარე, ასარჩევი იყო გამგეობის 11 წევრი.  არჩევნებში მონაწილეობის განაცხადი გაკეთებული ჰქონდა  15  პირს

კენჭისყრის შედეგები: კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 246-მა დელეგატმა. ხმათა უმრავლესობით არჩეული  ბაფის გამგეობის ახალი შემადგენლობა სეგმენტების მიხედვით:

აკადემიური სექტორიდან

 1. ლევან საბაური  (206 ხმა)

ბიზნესში დასაქმებული ბუღალტრების სეგმენტიდან

 1. ნონა რევაზიშვილი (177 ხმა)
 2. სალომე ოდიშარია (160 ხმა)

დიდი ოთხეულის სეგმენტიდან

 1. ქეთევან ყარაულაშვილი (210 ხმა)
 2. ნიკოლოზ ჭოჭუა (193 ხმა)

აუდიტორული ფირმებისა და აუდიტორთა სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორების სეგმენტიდან (კენჭისყრაში მონაწილეობდა 259 დელეგატი):

 1. კონსტანტინე დათიაშვილი (193 ხმა)
 2. ნიკოლოზ ბაკაშვილი (177 ხმა)
 3. ნოდარ ებანოიძე (161 ხმა)
 4. დავით პაპიაშვილი (160 ხმა)
 5. ლია გოგსაძე (151 ხმა)
 6. მზევინარ გურაბანიძე (129 ხმა)

სარევიზიო კომისიის არჩევნები. დღის წესრიგის შესაბამისად, დასახელდა სარევიზიო კომისიის წევრობის კანდიდატები. კომისიის წევრობის კანდიდატად დასახელებული იქნა 6 პირი, საიდანაც, წესდების შესაბამისად, დელეგატებს უნდა აერჩიათ 3 წევრი. ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობა მიიღო 178-მა დელეგატმა. ხმათა უმრავლესობით არჩეული იქნა სარევიზიო კომისიის ახალი შემადგენლობა: მაგდა გორდეზიანი (124 ხმა); თინათინ ღვინიფაძე (94 ხმა)  ლალი კობიძე (85 ხმა). სარევიზიო კომისიის წევრების მიერ, კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულია თინათინ ღვინიფაძე.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge