საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის მოდელი


აქმიანობის მოდელი

ბაფი საქმიანობას ეწევა საქართველოს ტერიტორიაზე სათაო ოფისისა (. თბილისი) და 7 რეგიონალური და რაიონული ფილიალის მეშვეობით.

წესდებით განსაზღვრული მისიისა და მიზნების შესაბამისად, ბაფის საქნიანობაში ძირითადი ადგილი უჭირავს ორ უმთავრეს მიმართულებას:

  1. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში საერთაშორისო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა და ამ მიზნით, რეფორმებში აქტიური მონაწილეობა;
  2. ეკონომიკური საქმიანობა და შემოსავლების მიღება ფინანსური დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის.

პირველი მიმართულებით, ბაფი ახორციელებს საქართველოს კერძო სექტორში დასაქმებული ბუღალტრებისა და აუდიტორების საკონსულტაციო მომსახურებასსაკანონმდებლო სფეროს ლობირებას, საგანმანათლებლო საქმიანობას ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის  საერთაშორისო  სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით

ეკონომიკური საქმიანობა ბაფის დამხმარე ფუნქციაა რომელიც, ძირითადად, უკავშირდება პროფესიულ სერტიფიცირებასა და განგრძობით განათლებას, სერტიფიცირების ლიტერატურის გამოცემას.


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge