საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsმართვის ორგანოები


ბაფის მმართველობითი ორგანოებია:  წევრთა საერთო კრება (შემდგომში - საერთო კრება); გამგეობა; აღმასრულებელი რგოლი; სარევიზიო კომისია; საკონსულტაციო საბჭო.

საერთო კრება 

საერთო კრება წარმოადგენს ბაფის მართვის უმაღლეს ორგანოს. საერთო კრება მოიწვევა გამგეობის მიერ წელიწადში ერთხელ მაინც ან როცა ამას ბაფის ინტერესები მოითხოვს. საერთო კრება შეიძლება მოწვეულ იქნეს  წევრთა მეათედის წერილობითი მოთხოვნით და კრების დღის წესრიგის მითითებით. საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება  დელეგირებული წევრების ნახევარი მაინც. საერთო კრების გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით. ხოლო გადაწყვეტილება წესდების შეცვლის შესახებ – ორი მესამედის უმრავლესობით. ბაფის მიზნის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება საჭიროებს ყველა წევრის ხმათა ოთხ მეხუთედს. საერთო კრების გადაწყვეტილება ნამდვილია მხოლოდ მაშინ, თუ საკითხი საერთო კრების მოწვევისას დღის წესრიგში იყო შეტანილი.

 საერთო კრების კომპეტენცია 

საერთო კრება უფლებამოსილია:

 • განიხილოს და დაამტკიცოს წესდება (წესდების ახალი რედაქცია), შეიტანოს მასში ცვლილებები და დამატებები;
 • აირჩიოს ბაფის თავმჯდომარე, რომელიც იმავდროულად არის გამგეობის თავმჯდომარე;
 • აირჩიოს გამგეობა და სარევიზიო კომისია;
 • შექმნას საკონსულტაციო საბჭო;
 • შეცვალოს ბაფის მიზნები;
 • დაამტკიცოს გამგეობის ანგარიშები;
 • მოისმინოს და დაამტკიცოს გამგეობის თავმჯდომარისა და სარევიზიო კომისიის მოხსენებები;
 • გამგეობის წარდგინებით შეწყვიტოს ბაფის ტერიტორიული ფილიალების (ადგილობრივი წარმომადგენლობების) საქმიანობა;
 • გადაწყვიტოს ფედერაციის რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხები.

საერთო კრება ბაფის თავმჯდომარეს და გამგეობის წევრებს ირჩევს ფარული კენჭისყრით.

 გამგეობა 

გამგეობას ირჩევს ბაფის წევრთა საერთო კრება 2 წლის ვადით. გამგეობის უფლებამოსილება გრძელდება ამ ვადის გასვლის შემდეგაც ახალი გამგეობის არჩევამდე. გამგეობა შედგება გამგეობის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის ორი მოადგილისა და გამგეობის წევრებისაგან. გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილეები აირჩევიან გამგეობის წევრებიდან. გამგეობა შედგება არაუმეტეს 12 წევრისაგან. გამგეობის თავმჯდომარეობის და გამგეობის წევრობის კანდიდატები კენჭს იყრიან პირადი განცხადების საფუძველზე. გამგეობის წევრები თავიანთ მოვალეობას ასრულებენ ნებაყოფლობით საწყისებზე ანაზღაურების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გამგეობის გადაწყვეტილებით გამგეობის წევრი დანიშნულია სხვა თანამდებობაზე. 

  გამგეობის კომპეტენცია 

 • უხელმძღვანელოს ბაფის საქმიანობას საერთო კრებებს შორის პერიოდში;
 • მოიწვიოს ბაფის საერთო კრება და მის მოწვევამდე იმუშაოს იმ საკითხებზე, რომლებიც უნდა ჩაირთოს საერთო კრების დღის წესრიგში;
 • დაამტკიცოს სარევიზიო კომისიის დებულება;
 • შექმნას ბაფის კომიტეტები, დაამტკიცოს მათი დებულებები და სტანდარტები;
 • დაამტკიცოს ბიუჯეტი და ხარჯთაღრიცხვა;
 • მიიღოს გადაწყვეტილებები საწარმოებისა და ორგანიზაციების დაარსებაზე და დაამტკიცოს მათი წესდებები (დებულებები);
 • დაადგინოს ბაფში გაწევრიანების საფასური და საწევრო შესატანების თანხა;
 • გამგეობის თავმჯდომარის წარდგინებით დანიშნოს აღმასრულებელი დირექტორი;
 • განსაზღვროს აღმასრულებელი დირექტორის შრომის ანაზღაურების ოდენობა;
 • დაამტკიცოს ბაფის ორწლიანი გეგმა, ყოველწლიურ სამუშაო პროგრამასთან და მისი შესრულების გრაფიკთან ერთად.
 • მიიღოს წევრობის შეჩერების, გაგრძელებისა და აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება;
 • გარიცხოს წევრი ბაფიდან.

ბაფის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები 

ბაფის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები არიან: გამგეობის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი. გამგეობის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი ბაფს მესამე პირებთან წარმოადგენენ ცალ-ცალკე.

 აღმასრულებელი დირექტორი

ბაფის მიმდინარე საქმიანობის მართვას ახორციელებს აღმასრულებელი დირექტორი (სპეციალური წარმომადგენელი). აღმასრულებელი დირექტორი უზრუნველყოფს ბაფისა და კომიტეტების საქმიანობას და ასრულებს გამგეობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ადგენს ბაფის ბიუჯეტს და დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგეობას. აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებულია გამგეობის წინაშე. იგი ინიშნება გამგეობის მიერ. მასთან კონტრაქტის პირობებს განსაზღვრავს გამგეობის თავმჯდომარე გამგეობის წევრებთან კონსულტაციის შემდეგ. აღმასრულებელი დირექტორი ატარებს ღონისძიებებს გამგეობის სხდომისა და საერთო კრების ჩატარების უზრუნველსაყოფად.

აღმასრულებელი დირექტორი უფლებამოსილია:

 • წარმოადგინოს ბაფი მესამე პირებთან ურთიერთობებში სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის მართვის სფეროში;
 • შეასრულოს ფინანსური და ბიზნეს ფუნქციები ბაფის საქმიანობის უზრუნველსაყოფად;
 • დანიშნოს და გაანთავისუფლოს ადმინისტრაციის პერსონალი;
 • დადოს ხელშეკრულებები და ხელი მოაწეროს ფინანსურ დოკუმენტებს.

 სარევიზიო კომისია 

ბაფის საქმიანობაზე კონტროლს ახორციელებს სარევიზიო კომისია.სარევიზიო კომისია აირჩევა საერთო კრების მიერ, ორი წლის ვადით 3 წევრის შემადგენლობით. სარევიზიო კომისიის წევრები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ბაფის წევრები. სარევიზიო კომისია მოქმედებს კომისიის დებულების საფუძველზე.

სარევიზიო კომისია ვალდებულია:

 • განახორციელოს ბაფის ბიზნესისა და ფინანსური საქმიანობის შემოწმება;
 • განახორციელოს კონტროლი, ბაფის ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ბაფის წესდებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების დაცვაზე.
 • მოამზადოს და წარუდგინოს შემოწმების შედეგები გამგეობის სხდომებსა და ბაფის საერთო კრებებს;

 საკონსულტაციო საბჭო 

საკონსულტაციო საბჭო წარმოადგენს საკონსულტაციო ორგანოს, რომელიც კონსულტაციების გაწევის გზით დახმარებას უწევს ბაფს საქმიანობის უკეთ წარმართვაში. საკონსულტაციო საბჭოს წევრები შეიძლება იყვნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის, ფასიანი ქაღალდების, ეკონომიკის ან ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ ბაფის წევრები და რომელთაც არა აქვთ შრომითი ურთიერთობა ბაფთან.

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge