საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsელექტრონული გამოცემები


საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სუბიექტისა და საზოგადოებრივი
დაინტერესების პირის განახლებული განმარტებები ეთიკის კოდექსში

ტექნოლოგიების პოტენციური ეთიკური გავლენა პროფესიონალი ბუღალტრების ქცევაზე:
კომპეტენცია და სათანადო გულისხმიერება

კითხვა-პასუხი პერსონალთან

ტექნოლოგიების პოტენციური ეთიკური გავლენა პროფესიონალი ბუღალტრების ქცევაზე:
დამოუკიდებლობა

ტექნოლოგიების პოტენციური ეთიკური გავლენა პროფესიონალი ბუღალტრების ქცევაზე: ობიექტურობა

გამჭვირვალობა და კონფიდენციალურობა

ტექნოლოგიური გარემო : ბლოკჩეინი

პროფესიული მომსახურების კლასიფიკატორი

პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა

შეარჩიეთ შესაფერისი მომსახურება - აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება

ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე

სიმწიფის მოდელი მოქმედებაში

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში  (ორტომეული, 2013 წლის გამოცემა, ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია)  

ტომი 1

ტომი2

 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის სტატ­ია წევრი ორგანიზაციებისთვის - სტანდარტი შეზღუდული რწმუნების მიმოხილვის გარიგებების შესახებ განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოთათვის  (გამოცემული 2014 წლის მარტში)

შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები (მცირე და საშუალო ზომის პრაქტიკებისთვის (SMPs))  

კომპილაციური გარიგების სახელმძღვანელო

ასს 540 (გადასინჯული) დანერგვა – მარტივი და რთული საილუსტრაციო მაგალითები 2020 წლის მაისი

 

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელო

მოდული 1 – თქვენი ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა

მოდული 2 – პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა

მოდული 3 – თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება

მოდული 4 – ადამიანური რესურსები: საკადრო სტრატეგიის შემუშავება

მოდული 5 – ტექნოლოგიების გამოყენება

მოდული 6 – კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა

მოდული 7 – რისკის მართვა

მოდული 8 – სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა

 

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა

ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი

ნაწილი 2: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 1, საფრთხეების გამოვლენა

ნაწილი 3: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 2, საფრთხეების შეფასება

ნაწილი 4: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 3, საფრთხეებზე რეაგირება

ნაწილი 5: დამოუკიდებლობა

ნაწილი 6: ინტერესთა კონფლიქტი

ნაწილი 7: წახალისება, მათ შორის საჩუქრები და სტუმარმასპინძლობა

ნაწილი 8: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის)

ნაწილი 9: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის)

ნაწილი 10: ზეწოლა ეთიკის ძირითადი პრინციპების დარღვევის მიზნით

ნაწილი 11: ბუღალტრების მოსალოდნელი როლი და მენტალიტეტი - ფოკუსირება მიკერძოებაზე

ნაწილი 12: ბლოკური მოდელი

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები

ნაწილი 1: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის შესავალი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის

ნაწილი 2: რისკზე დაფუძნებული მიდგომა

ნაწილი 3: კომპანიის დაფუძნება

ნაწილი 4: აქტივების გადაცემა

ნაწილი 5: საგადასახადო კონსულტაცია

ნაწილი 6: რთულ მდგომარეობაში მყოფი საწარმოები

ნაწილი 7: ვირტუალური აქტივები

ნაწილი 8: დანაშაულის ტენდენციები

ნაწილი 9: საბრძოლო ინსტრუმენტები

ინტეგრირებული ანგარიშგება

ინტეგრირებული ანგარიშგების მიმართ მარწმუნებელი მომსახურების გამოყენების დაჩქარება საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ

დანერგვის სახელმძღვანელო

ასს 315 (გადასინჯული 2019 წელს)
არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება

დანერგვის სახელმძღვანელო - ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 1 - ხარისხის მართვა ფირმებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 2 _ გარიგების ხარისხის მიმოხილვა

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220 (გადასინჯული) _ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის მართვა

 

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge