საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპარტნიორები


IFAC

IFAC არის ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიის გლობალური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია საზოგადოების მომსახურება პროფესიის გაძლიერებისა და ძლიერი საერთაშოსირო ეკონომიკის განვითარების დახმარებით.

IFAC მიცავს 175 წევრ და მეკავშირე ორგანიზაციას 130 ქვეყანაში, რომელშიც დაახლოებით საჯარო და სამთავრობო სექტორების, განათლების, მრეწველობისა და კომერციის სფეროებში მომუშავე  2.5 მილიონი ბუღალტერია გაერთიანებული.

ის დაარსდა 1977 წელს მიუნხენში ბუღალტერთა მე-11 კონგრესზე. მისი დაარსების მიზანი იყო მსოფლიო  საზოგადოების ინტერესების მიმართვა ბუღალტრის პროფესიის გაძლიერებისაკენ.

დღეს IFAC-ის მიზანია საზოგადოების მომსახურება:

  • მაღალხარისხიანი სტანდარტების შექმნით;
  • მაღალხარისხიანი სტანდარტების განვითარებითა და დანერგვით;
  • ძლიერი პროფესიული ორგანიზაციებისა და სააღრიცხვო ფირმების მხარდაჭერითა და ბუღალტრის პროფესიის ხელშეწყობით;
  • საზოგადოების ინტერესების გასაჯაროებით.

IFAC-ის  წევრი ორგანიზაცია შეიძლება გახდეს ის პროფესიული ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის შიგნით აღიარებულია კანონით.   Statements of Membership Obligations;

ბაფი არის IFAC-ის  წევრი 2000 წლიდან.

                                                   

ACCA

ACCA (სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბულ ნა­ფიც ბუ­ღალ­ტერ­თა ასო­ცი­ა­ცია) წარ­მო­ად­გენს მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთ უდი­დეს და სწრა­ფად მზარდ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბუ­ღალ­ტრულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში და ით­ვლის 170,000 პრო­ფე­სი­ო­ნალ წევ­რსა და 436,000 სტუ­დენტს 180 ქვე­ყა­ნა­ში. გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცია ACCA-ის პრო­ფე­სი­ულ ბუ­ღალ­ტრულ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ას აღი­ა­რებს რო­გორც გლო­ბა­ლურ სტან­დარტს.

ACCA მთელ მსოფ­ლი­ო­ში სთავაზობს ბიზნესის შესაფერის კვალიფიკაციას იმ პრეტენდენტებს, ვინც ეძებს კარიერას ბუღალტრულ, ფინანსურ და მენეჯერულ აღრიცხვაში.

ACCA დაარსდა 1904 წელს და თავიდანვე დაეფუძნა ისეთ ფასეულობებს როგორიცაა შესაძლებლობა, მრავალფეროვნება, ინოვაცია, წესიერება და პასუხისმგებლობა.

ACCA-ისკენ გზა გახსნილია ყველა პროფესიის (განათლების) პრეტენდენტისათვის, რითაც მოხსნილია ხელოვნული ბარიერი ფინანსების კვალიფიკაციისაკენ.  ის ხელს უწყობს საერთაშორისო ბიზნესს და ჭკიანი ხალხის სურვილს იყოს წარმატებული მათ კარიერაში. ის მხარს უჭერს მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებას მზარდი ეკონომიკის მოთხოვნებისას და ხელს უწყობს სტაბილური ფასეულობების შექმნას.

ACCA  თანამშრომლობს  80 საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის ორგანიზაციასთან.

ACCA –ის პროგ­რა­მა ეფუძნება ბასებს და ფასებს და ამიტომ ის შეესაბამება გლობალურ მოთხოვნებს. ACCA–ის კვალიფიკაცია აღიარებულია მსოფლიოს მარეგულირებელი და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ და წარმოადგენს IFAC-ის წევრს.

 

BPP Learning Media

BPP Learning Media - არის საგამომცემლო დაწესებულება გაერთიანებულ სამეფოში, რომელსაც 35 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. ის აქვეყნებს სასწავლო მასალას სტუდენტების, ლექტორების კორპორაციებისა და პროფესიული ორგანიზაციებისათვის 178-ზე მეტ ქვეყანაში.

გამოცემული მასალა მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

  • ბუღალტრული აღრიცხვა და გადასახადები
  • ფინანსები და საბანკო სექტორი
  • ბიზნესი და მართვა
  • მარკეტინგი და კვლევები
  • გადახდისუნარიანობა

ბევრი პროფესიული ორგანიზაცია, მათ შორის ACCA იყენებს BPP -ის სასწავლო წიგნებს.

ბაფს აქვს BPP -ითან გაფორმებული ხელშეკრულება ACCA -ის წიგნების თარგმანის უფლების მოსაპოვებლად 2008 წლიდან დღემდე.

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge