საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანგრძობითი განათლება


განგრძობითი განათლების ელექტრონული მასალები - 2021

საქართველოს საკანონმდებლო
სიახლეები

ასს 220 (გადასინჯული)

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 2

სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა

IFRS 9 corporates

IFRS 16-მაგალითები

IFRS Updates- IFRS 3, IFRS 16, Materiality

ასს 315, ძირითადი პროცედურების დოკუმენტირება

დღგ-ს კარის ცვლილებები

ეთიკის კოდექსი

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში

ხმსს 1 - ნაწილი 1

ხმსს 1,2- ასს 220

მგსს 3000 (გადასინჯული)

 

განგრძობითი განათლების ელექტრონული მასალები - 2020

1.1 ეთიკის კოდექსი

1.2 აუდიტის  ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები 

1.3 COVID 19-ის გავლენა აუდიტის პროცედურებზე

2.1 მსს ფასს დაგეგმილი ცვლილებები

2.2 COVID_19 გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებაზე

2.3 Covid 19-ის გავლენა ბიზნეს საქმიანობაზე

3.1 საკანონმდებლო ცვლილებები 

3.2 საგადასახადო ცვლილებები

3.3 ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

განგრძობითი განათლების ელექტრონული მასალები - 2019

    1. აუდიტორული პროცედურები E-dok-ისგამოყენებით

1.1. ეთიკის კოდექსი

1.2.1. აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

1.2.2. აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემაში არსებული ცდომილებები

1.3. მოსაზრების ჩამოყალიბება და დასკვნის წარდგენა ფინანსური ანგარიშგების შესახებ

2.1. ფასს (IFRS) 9 “ ფინანსური ინსტრუმენტები

2.2.1. ფასს 3“ საწარმოთა გაერთიანება

2.2.2. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

4.1. საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეები

4.2. ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში

 

2019 წლის  განგრძობითი განათლების პროგრამით გათვალისწინებული სემინარების გრაფიკი

  

 

 

 

 

 

განგრძობითი განათლების მასალები 2018

  1. აუდიტის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები
  2. რისკების შეფასება
  3. შიდა კონტროლები
  4. მმართველობაზე პასუხისმგებელ პირთა კომუნიკაცია
  5. საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეები
  6. ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში
  7. ინტერესთა კონფლიქტი - აუდიტი და საკონსულტაციო მომსახურება
  8. მენეჯმენტის მხრიდან კონტროლის გვერდის ავლა
  9. IFRS

2018 წლის  განგრძობითი განათლების პროგრამით გათვალისწინებული სემინარების გრაფიკი

 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის 25 ოქტომბრის N704 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის  2017 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2017

 იხილეთ გაგრძობითი სწავლების მონაწილეთა სია წლების მიხედვით

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge