საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors


კანონები

ნორმატიული აქტები


 1. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება
 2. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს დებულება
 3. საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი
 4. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება N2
 5. ზედამხედველობის სამსახურის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
 6. ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
 7. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი
 8. განგრძობითი განათლების სტანდარტი
 9. სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი
 10. პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების წესი
 11. პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებული წესის დამტკიცების შესახებ
 12. „პროფესიული სერტიფიცირების გამარტივებულ წესში“ ცვლილება
 13.  „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის წესში” ცვლილება
 14. „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესში” ცვლილება

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge