საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის კონტროლი


ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი ხორციელდება აუდიტორული საქმიანობის რეგულირების კომიტეტის ზედამხედველობით. მონიტორინგი ეხებათ მხოლოდ იმ ფირმებს, რომლებიც ატარებენ ფინანსური ანგარიშების აუდიტს.

მონიტორინგი მოიცავს ფირმის მეთოდოლოგიისა და ფირმის მიერ გაცემული დასკვნების შეფასებას. იგი ხორციელდება ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დებულების შესაბამისად.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მოთხოვნები ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგთან დაკავშირებით მოყვანილია საქართველოს კანონში „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“. გთხოვთ იხილოთ კანონი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1698895


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge