საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსავალდებულო განგრძობითი სწავლება


 

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“  (მუხლი 6, პუნქტი: 1,2) შესაბამისად, სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში ტარდება მიმდინარე წლის 21 სექტემბრიდან... 

 


დაწვრილებით

სემინარების გრაფიკი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2018 წლის  განგრძობითი განათლების პროგრამით გათვალისწინებული სემინარების გრაფიკი.

სემინარები ტარდება: თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში.

იხილეთ გრაფიკი


დაწვრილებით

მთავარი ბუღალტრის საკვალიფიკაციო პროგრამა


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აცხადებს მსურველთა მიღებას "სერტიფიცირებული მთავარი ბუღალტრის" საკვალიფიკაციო პროგრამით სწავლებაზე...


დაწვრილებით

სავალდებულო განგრძობითი პროგრამა


სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ბუ­ღალ­ტე­რი, გან­გ­რ­ძო­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის მოთხოვ­ნის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, ვალ­დე­ბუ­ლია ყო­ვე­ლი 3 (სა­მი) უწყ­ვე­ტი კა­ლენ­და­რუ­ლი წლის მან­ძილ­ზე გა­ი­ა­როს გან­გ­რ­ძო­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის სულ მცი­რე 120 სა­ა­თი…


დაწვრილებით

განგრძობითი განათლების პროგრამა


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2018 წლის 31 აგვისტოს N 406 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის  2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge