საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors







ბუღალტერთა სერტიფიცირების (პროფესიული დონე) კანდიდატების საყურადღებოდ!


პროფესიული სერტიფიცირების კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ შეიცვალა სასწავლო სახელმძღვანელოები  მოდულებში: ,,სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი", ,,საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება", ,,ქართული ბიზნეს სამართალი". სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იქნება სექტემბრიდან. გამოცდები 2023 წლის იანვარში ზემოაღნიშნულ მოდულებში ჩატარდება განახლებული სახელმძღვანელოებით.

 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2017 წლის 25 სექტემბერს მიღებული „პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების  წესის“ მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებებიდან გამომდინარე, გადაისინჯა   პროფესიული სერტიფიცირების    სახელმძღვანელო ლიტერატურის (წიგნების) ფასები, სერტიფიცირების საგამოცდო და ჩათვლის გადასახადი განისაზღვრა:

სახელმძღვანელო ლიტერატურის (წიგნების) ფასები

  • სასერტიფიკაციო პროგრამის I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული მასალა) ღირებულება - 80 ლარით, 2022 წლის 1 ივლისიდან;
  • სასერტიფიკაციო პროგრამის I I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული მასალა) ღირებულება - 100 ლარით, 2022 წლის 1 ივლისიდან;    
  • სასერტიფიკაციო პროგრამის I I I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული მასალა) ღირებულება - 150 ლარით.  

 

 

 ზოგადი წესები

გამოცდებზე რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდის თარიღამდე 30 დღით ადრე გამოცდაზე ონლაინ რეგისტრაციის წესების მიხედვით და რეგისტრაცია დამთავრდება გამოცდამდე 10 დღით ადრე. 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=53

ბიზნესსამართლის მოდული

პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამის მეორე ეტაპის ბიზნესსამართლის მოდულის სასწავლო მასალა ხელმი­საწვდომია როგორც მატერიალური (70 ლარი), ასევე ელექტრონული ფორმით უსასყიდლოდ ბაფის ვებგვერდზე (http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=52&artid=51

 ბაფის წევრების საყურადღებოდ

ფინანსური აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საკითხებში კონსულტაციების მისაღებად გთხოვთ ისარგებლოთ შემდეგი საკონტაქტო მეილებით:tamuna9@gmail.com და kote@gfpaa.ge და მობილურით 599 19 49 77

სხვა საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ ისარგებლოთ შემდეგი კონტაქტებით: gfpaa@gfpaa.ge  მობილური 593 30 98 02 ან 595 92 77 03

წიგნების შესაძენად გთხოვთ წინასწარ (ერთი დღით ადრე) შეათანხმოთ თქვენი ბაფში მოსვლის დრო და წარმოადგინოთ წიგნის საფასურის ბანკში გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი ან დაუკავშირდით მეილზე s.tshumburidze@baf.ge 

 

ინფორმაცია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის №ნ-16 ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის 24-ე მუხლის  მიხედვით,  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირისათვის, ბუღალტერთა სასერტიფიკაციო  პროგრამის   დისციპლინების (საგნების) აღიარებას, კომპეტენციის საბაზო დონეზე,      ბაფი ახორციელებს.

პროფესიული სერტიფიცირების კანდიდატებისათვის,  დისციპლინების აღიარების (ჩათვლის) კრიტერიუმად, ბაფს დადგენილი აქვს ცალკეული სასერტიფიკაციო საგნებში სილაბუსების შესაბამისობა 70% და მეტი.  

ბაფის სერტიფიცირების პროგრამის შესაბამის მოდულებში (1. ბუღალტერი ბიზნესში; 2. მმართველობითი აღრიცხვა;  3. ფინანსური აღრიცხვა)  სასწავლებლის კურსდამთავრებულის/სტუდენტის მიერ ჩათვლის მისაღებად, საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელმა პირმა უნდა შეავსოს და გამოგზავნოს თანდართული ფორმები (იხილეთ დანართები)

  1. ბუღალტერი ბიზნესში
  2. მმართველობითი აღრიცხვა
  3. ფინანსური აღრიცხვა

ბაფის განათლების კომიტეტი


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge